Prosiectau

Straeon Teithwyr Ifainc

RufusMufasa

Yn dilyn mis o ‘sgwennu caneuon yng Nghasnewydd â phlant Roma o’r UE yn gyda’r bard a rapiwr Rufus Mustafa fe aeth hi ymlaen i weithio a grŵp bach o deithwyr Cymreig wedi lleoli yn Ysgol Gorllewin Trefynwy, Pont-y-pŵl. Mae’n dymor teithio ar hyn o bryd ac mae nifer o bobl ifainc wrthi’n teithio a’u teuluoedd. Fe gymrodd chwech o fechgyn a merched rhan mewn gweithdai ysgrifennu creadigol fel rhan o raglen Teithwyr a Sipsi, Fforwm Ieuenctid Torfaen. Bwriad y gweithdy oedd rhoi cyfle i’r cyfranogwyr ddweud eu stori ac adrodd hanes eu teulu a diwylliant fel rhan o brosiect llyfr hir dymor.

Dechreuodd Rufus drwy ofyn beth oedd hoff a chas bethau’r pobl ifainc; ac am beth y maent yn angerddol. Roedd anifeiliaid yn amlwg iawn yn ei ysgrifennu, gan gynnwys hebog anwes, asynnod, merlynnod, cŵn ac ieir. Roedd yr awyr agored a’r tirwedd gwyrdd yn agos i orllewin Trefynwy yn rhoi llwyfan perffaith i’w hoff hobïau megis rhedeg, teithio ar merlyn a thrap; a’r gwahaniaeth rhwng carafán a threlar; a sipsi a gorger (sydd ddim yn teithio).

Mae Rufus wedi datblygu eu geiriau gyda chymorth animeiddydd; bydd ffilmiau byrion yn cael eu rhyddhau cyn bo hir.

Mae Llais Cyfartal (An Equal Voice) yn brosiect ar gyfer Theithwyr ifainc a Sipsi a sefydlwyd yn 2010 gan Fforwm Ieuenctid Torfaen ac Ysgol Gorllewin Trefynwy. Mae 35 o deithwyr ifainc sydd yn mynychu’r ysgol yn cymryd rhan yn grŵp yma sydd yn cynnig cefnogaeth ac yn eu helpu integreiddio i’r ysgol ac addysg uwch. Mae dosbarthiadau arbenigol gyda chefnogaeth ychwanegol i’r bobol ifanc ar gael, mae hyn yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd y disgyblion yn gadael yr ysgol â chymwysterau.