Prosiectau

Diweddariad Rhys Davies

      

Yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2014 cafodd pobl ifainc o Ferthyr Tudful, Bro Morgannwg a Chastell-nedd Port Talbot y cyfle i fwynhau cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol fel rhan o brosiect Addysg ac Estyn Allan Rhys Davies.

Mewn partneriaeth â Thai Cymoedd Merthyr, creodd Prosiect Addysg ac Estyn Allan Rhys Davies gynllun aml-gelfyddyd i bobl o bob oed a oedd yn cynnwys ysgrifennu creadigol, rapio, cerddoriaeth a ffilm. Cafodd pobl ifainc o Ieuenctid Forsythia, y Gurnos a thrigolion Tai lloches Clos Horeb, Penydarren y cyfle i fwynhau cyfres o weithdai yn trafod barn y gymuned leol.

Ar ddechrau’r prosiect roedd pob grŵp yn gweithio ar wahân – Clos Horeb gyda Mike Church, Ieuenctid Forsythia gyda Rufus Mufasa yn creu cerddi a chaneuon rap yn trafod materion megis cymunedau cyfoes ac o’r gorffennol, cynghorwyr, y byd gwaith, disgyblaeth, bwlio, perthnasau, addysg a’u hargraff o’i gilydd drwy atgofion, dyheadau, gofidion a gobeithion.

Roedd pob cyfranogwr yn rhan o bob agwedd o’r prosiect, ysgrifennu, perfformio, chwarae offerynnau a golygu. Roedd pob sesiwn yn llawn chwerthin, straeon, rapio, actio a chyfansoddi gan roi’r cyfle i unigolion brofi mathau newydd o gelf, ac i herio argraffiadau o fyw a chael eich magu ym Merthyr Tudful.

Dathlwyd y prosiect â darllediad o’r ffilm ‘Silver Hoodies’ ar 2 Ebrill yn Nhŷ Coch, Merthyr Tudful, sydd newydd gael ei adnewyddu. Roedd pawb oedd yn rhan o’r prosiect yn bresennol yn ogystal â chynghorwyr lleol, swyddogion cyngor lleol a rheolwyr Tai Cymoedd Merthyr. Darparwyd  copi o’r ffilm i bob unigolyn er mwyn parhau dathliadau’r prosiect.

Cafodd plant Ysgol Bro Morgannwg y cyfle i fwynhau deuddydd o ysgrifennu creadigol o dan arweiniad Gwennan Evans. Cydweithiwyd gyda phrosiect digido Llyfrgelloedd Bro Morgannwg ac fe gafodd disgyblion gyfle i archwilio lluniau archif yr ardal leol. Cafwyd ymweliad gan aelod o’r Tabernacl lleol hefyd i helpu i ddod â’r lluniau’n fyw. Bydd Llyfrgellau’r Fro yn cynorthwyo’r disgyblion i greu eu stori ar-lein  eu hunain  fel dathliad parhaol o’r prosiect. Dywedodd Gwennan Evans: Roedd hi’n bleser gweithio â phawb a gymerodd ran yn y prosiect.

 

 

Cafodd disgyblion Ysgol Gyfun Cefn Saeson y cyfle i fwynhau deuddydd gyda’r awdur nodedig Mike Jenkins. Ymchwiliodd y disgyblion sut i greu ymdeimlad o le a chymeriad i’w galluogi nhw i greu straeon â chefndir cryf a llais cymeriad er mwyn datblygu’r plot ymhellach. Dywedodd Leighton Davies, y Pennaeth Saesneg: Mae hi wastad yn bleser croesawu awduron Llenyddiaeth Cymru. Aeth y gweithdai yn dda iawn yn fy marn i. Adnabu Mike Jenkins  rhai sgwennwyr ifanc talentog iawn ac roedd yn bleser cymryd rhan