Prosiectau

Gweithdai Stori Fer Rhys Davies

   

Yn 2013 enillodd Llenyddiaeth Cymru gyllid gan Ymddiriedolaeth Rhys Davies i ddechrau rhaglen Addysg ac Estyn Allan Rhys Davies o fewn menter Llenyddiaeth De Cymru. Bydd yn digwydd ym mhob un o’r wyth awdurdod er mwyn adlewyrchu etifeddiaeth Rhys Davies fel ‘awdur y cymoedd’. Bydd y rhaglen hon yn targedu pobl ifainc a’r di-waith gan anelu at gynyddu sgiliau a chynnig cyfleoedd hyfforddiant trwy ymdrin â chreadigrwydd mewn ffordd ystyrlon a newydd a hynny gan ddefnyddio Rhys Davies fel man cychwyn ac ysbrydoliaeth.

Yr awdur clodwiw Rachel Trezise yw pencampwr y prosiect a bu’n rhan o dîm o awduron a fu’n cynnal gweithdai trwy dde-ddwyrain Cymru ers Mehefin 2013.

Mae’r prosiectau hyd yma wedi cynnwys gweithdai gyda:

Gofalwyr Ifainc Rhondda Cynon Taf. Gofalwyr Ifainc yw plant a phobl ifainc sy’n brif ofalwyr i riant neu aelod arall o’r teulu sy’n anabl. Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae bron i 200,000 o ofalwyr ifainc yn y DU. Trwy gydol Mehefin a Gorffennaf fe weithiodd aelodau o’r grŵp hwn gyda Rachel Trezise i greu cyfres o straeon byrion.

 

 

Plant y Cymoedd. Elusen sydd wedi’i lleoli yn ne Cymru sydd wedi gweithio gyda phlant a theuluoedd dan anfantais ers 34 mlynedd yw Plant y Cymoedd. Nod eu gwaith yw newid bywydau er gwell. Mae Cymoedd y Rhondda bellach ar restr ardaloedd mwyaf difreintiedig Ewrop. Mae Plant y Cymoedd yn gweithio ar y cyd â phobl leol i wella bywydau plant a theuluoedd yn y cymunedau hyn gan helpu pobl i helpu eu hunain. Trwy gydol mis Gorffennaf a mis Awst fe weithiodd aelodau o’r grŵp hwn gyda Rachel Trezise i greu cyfres o straeon byrion.

Cyswllt ysgol Treorci a Phen-y-bont: Derbyniodd pobl ifainc talentog a dawnus o Dreorci a Phen-y-bont gyfres o weithdai gyda Rachel Trezise a fu’n archwilio sut i ysgrifennu deialog ar gyfer drama. Cefnogwyd y bobl ifainc hyn hefyd mewn diwrnod o weithdai gyda ‘Dirty Protest’ a gefnogwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn ogystal â chael y cyfle i wylio Drama Rachel Trezise ‘Tonypandimonium’.

Cymunedau’n Gyntaf Casnewydd: Dyma brosiect sy’n gweithio’n benodol gyda dynion ifainc gan ddefnyddio chwaraeon fel ffordd o gysylltu â hwy. Yn ystod wythnos ddwys ym mis Awst gweithiodd aelodau o’r grŵp gyda Mike Church i greu nifer o senarios a ddylanwadwyd gan brofiadau yn yr ystafell newid.

 

 

Fforwm ieuenctid Torfaen: Sefydlwyd Fforwm Ieuenctid Torfaen i sicrhau bod lleisiau pobl ifainc Torfaen yn cael eu clywed. Mae gan bobl ifainc yr hawl i leisio eu barn am yr hyn ddylai ddigwydd pan mae oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n eu heffeithio, a rhaid cymryd sylw o’u barn (erthygl 12 CCUHP). Yn ystod wythnos ddwys ym mis Awst gweithiodd aelodau o Fforwm Ieuenctid yn Nhorfaen, yr Almaen, Portiwgal a Ffrainc gyda Mike Church gan archwilio senarios a materion perthynol a phobl ifainc yn Ewrop heddiw.

Mae’r prosiect Rhieni newydd a rhai sy’n disgwyl yn darparu addysg a chefnogaeth i fenywod beichiog a mamau newydd o dan 25 mlwydd oed. Mae’n brosiect sydd â phobl ifainc yn ganolog iddo sydd â’r bwriad o gefnogi mamau ifainc a menywod beichiog sy’n byw o fewn bwrdeistref Caerffili. Gwneir hyn trwy gyflwyno rhaglen sydd wedi’i gynnal ers deng mlynedd bellach ac sydd wedi’i ddylunio i sicrhau cynhwysiad a chyfranogiad y menywod ifainc hyn. Fe fwynhaodd y mamau ifainc gyfres o weithdai gyda Cheryl Beer a fu’n archwilio hwiangerddi a straeon tylwyth teg. Cawsant greu cyfres o ddyfeisiau dweud stori yn cynnwys map stori, symudyn stori ac olwynion stori. Cafodd y grŵp greu casgliad o dair stori ddigidol a enillodd OCN iddynt mewn Dweud Stori Ddigidol.