Prosiectau

`Sgwad Cymraeg Newydd Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend Squad Nov 10

Fel rhan o’r Prosiect Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd, cafodd pedwar disgybl ar ddeg o YGG Llangynwyd ger Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr fwynhau taith o Faesteg i Fae Caerdydd ar 30 Tachwedd 2010 gan gofnodi eu profiadau a’u sylwadau ar y ffordd.

Dan arweiniad y bardd a’r awdur adnabyddus, Grahame Davies, cafodd disgyblion o’r ysgol gyfun Gymraeg newydd ger Pen-y-bont ar Ogwr eu hannog i gynhyrchu taith fywiog o eiriau yn myfyrio ar y pethau i fynd gyda nhw ar daith ar drên ac ar daith drwy fywyd. Caiff y cerddi eu rhoi i fyfyrwyr celf o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr. Byddant yn dylunio cerddi poster a gaiff eu harddangos ar Drenau Arriva De Cymru yn ystod gwanwyn 2011.

Mae Trenau Arriva Cymru a’r Academi’n cefnogi datblygu llenyddiaeth ymysg pobl ifanc ar draws Cymru drwy gyfres o deithiau trên arbennig ar gyfer sgwadiau `sgwennu i’r ifanc. Eu nod yw helpu plant sy’n mwynhau ysgrifennu ac sy’n dechrau ysgrifennu’n dda. Caiff aelodau eu henwebu gan eu hysgolion a’u dewis i ymuno â’r sgwad oherwydd safon eu hysgrifennu.

Grahame Davies

Cerdd:

Pethau i’w cymryd ar daith trên

i-pod, yn llawn lleisiau llon,

cwmni dy ganeuon.

Llyfr, yn llawn lliw a llun

i ddeffro dychymyg pobun.

Côt, gysurus, gynnes, glyd;

diogelwch rhag tywydd byd.

Bag llaw yn cynnwys coluron,

yn fwgwd i’n golygon.

Arian ar gyfer anghenion:

’dyw llawer byth yn ddigon.

Ffôn i alw dy ffrindiau.

Mae’r byd yn cael ei leihau.

Bwyd i borthi ein siwrnai,

y tanwydd ar ein teithiau.

Ac ar ben yr holl bethau hyn,

paid ag anghofio’r tocyn.

Pethau i’w cymryd ar daith bywyd

Atgofion yn llifo fel afon

yn nhaith dy ddyddiaduron.

Hyder i herio’r byd,

a herio’r hunan hefyd.

Uchelgais i gyrraedd y nod,

anelu am lwyddiant i ddod.

Parch i eraill, parch i’th hun,

dyna ydy delfryd dyn.

Heddwch yn dy freuddwydion

a gobaith yn dy galon.

Doethineb ddaw gyda phrofiad

a chyngor dy fam a’th dad.

Dyfalbarhad i ddymchwel rhwystrau

a’th arwain di ar hyd dy lwybrau.

Ac ar ben yr holl bethau hyn,

dy fywyd yw dy docyn.

Grahame Davies Nov 10

Things to take on a train journey.

An i-pod, full of bright voices;

the company of your songs.

A book full of colours and pictures

to awaken everyone’s imagination.

A coat – comfortable, warm, cosy;

security against the world’s weather.

A handbag for your make-up,

and to mask your appearance.

Money for your necessities.

Plenty is never enough.

A phone to call your friends.

The world is getting smaller.

Food to sustain your journey.

The fuel for your travels.

And on top of all these things –

don’t forget your ticket!

Things to take on life’s journey

Memories flowing like a river

through the journey of your diaries.

Confidence to challenge the world –

and to challenge the self as well.

Ambition to reach the goal,

aiming for future success.

Respect for others, respect for self –

that is man’s ideal.

Peace in your dreams

and hope in your heart.

Wisdom that comes with experience,

and from mam and dad’s advice.

Persistence to overcome obstacles

and to lead you along your paths.

And on top of all these things,

your life is your ticket.

Bridgend Squad GJC.