Prosiectau

Diwrnod Hyfforddi Athrawon Estyn

Ar 9 Ionawr 2012, aeth pedwar a deugain o athrawon o Glwstwr Sandfields yng Nghastell-nedd Port Talbot i ddiwrnod cyffrous o adloniant, sgyrsiau a gweithdai i fireinio sgiliau trafod a chreu barddoniaeth, ffuglen a drama mewn sefyllfa addysgol. Roedd y diwrnod yn darparu ymateb i adroddiad newydd Estyn ar ‘Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 18 oed’ a gyhoeddwyd Medi 2011, ac offer ar gyfer y strategaeth honno.

Roedd y diwrnod yn cwmpasu:

• addysgu sgiliau ysgrifennu yn benodol;

• modelu gwahanol ffurfiau a dibenion ysgrifennu;

• cyfleoedd rheolaidd i’r disgyblion ddatblygu eu sgiliau mewn gwaith ar draws y cwricwlwm yn ogystal ag yn y Gymraeg/Saesneg;

• arferion asesu effeithiol sy’n arwain disgyblion i ddeall y ffordd orau i wella eu gwaith.

Ymhlith y cyfranwyr yr oedd:

Ric Hool

Bardd ac awdur straeon byrion. Fe’i ganwyd ym Malaya a’i addysgu yn Durham. O lannau Tyne y daw mewn gwirionedd, ond mae wedi byw yng Nghymru er 1990. Athro plant iau, uwchradd a TEFL profiadol. Tiwtor i Sgwad `Sgwennu Gwent, Grŵp Awduron Ifanc Sefydliad y Glowyr y Coed-duon a HMS Addysg Blaenau Gwent. Ei ddarlleniadau yn aml yn cynnwys cerddoriaeth.

Michael Harvey

Un o brif chwedleuwyr y Deyrnas Unedig. Yn ogystal â gweithio ym mhob rhan o Gymru, mae Michael wedi perfformio mewn gwyliau rhyngwladol yn Iwerddon, yr Alban, Cymru, Ewrop a Gogledd America. Mae’n adrodd deunyddiau Cymreig, Celtaidd a rhyngwladol i gynulleidfaoedd o bob math, o ddosbarthiadau Derbyn i oedolion. Mae’n gweithio ar ei ben ei hun a chydag artistiaid eraill gan gynnwys dawnswyr, e.e. India Dance Wales, cerddorion ac artistiaid gweledol. Yn ogystal â pherfformio, mae’n arwain gweithdai ar gyfer y sawl sy’n dymuno adrodd straeon ac yn mynd â storïau llafar i mewn i sesiynau ysgrifennu creadigol a drama mewn ysgolion. Mae’n arwain gweithdai estynedig gyda phlant ac oedolion mewn ysgolion a chanolfannau celfyddydau yn rheolaidd. Mae Michael yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

Mike Church

Bardd perfformio ac awdur. Cyn Ddirprwy Bennaeth Headlands, Penarth. Mae wedi gweithio’n helaeth gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn amryfal ffurfiau ar addysg. Perfformiodd farddoniaeth ledled Cymru mewn Stompiau Barddoniaeth lleol/cenedlaethol. Perfformiwr rheolaidd gyda The Red Poets Society ac ymddangosiadau ar y teledu a’r radio hefyd. Mae wedi gweithio ar amryfal gyhoeddiadau gyda phlant ac oedolion ac wedi perfformio ledled Cymru fel diddanwr plant.

Paul Doyle

Mae Paul yn Swyddog y Prosiect Datblygu Darllenwyr/Llythrennedd yn llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot. Yn y deng mlynedd a dreuliodd yn y gwaith hwn mae wedi datblygu grwpiau darllen i oedolion a phlant a rhaglenni o ymweliadau awduron â llyfrgelloedd ac ysgolion. Bellach mae’n gweithio’n helaeth mewn ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae’n llawn angerdd ynglŷn â darllen..