Prosiectau

Arddangosfa Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Ym mis Mai 2011, cynhaliodd y bardd perfformio Mike Church weithdy dathlu olaf yn Llyfrgell Canolfan Chwaraeon Maesteg gydag aelodau o Brosiect Gofalwyr Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd yr arddangosfa a’r gweithdy yn benllanw cyfres o dri gweithdy ysgrifennu gyda Mike a dau weithdy celf a gynhaliwyd gan Elen Roberts, myfyriwr MA ar leoliad gwaith gyda Thîm Datblygu’r Celfyddydau Pen-y-bont ar Ogwr.

Eleni mae Prosiect Gofalwyr Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu deng mlynedd o gynorthwyo gofalwyr ifanc a phobl ifanc dan 18 oed sy’n gofalu cryn dipyn am aelod arall o’r teulu, boed yn rhiant, yn dad-cu neu’n fam-gu, neu’n frawd neu’n chwaer. Gall y person y maent yn gofalu amdano fod ag anabledd corfforol neu salwch, neu anabledd dysgu, gall fod yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol, gall fod ag HIV/Aids, neu gall fod yn fregus.

Bydd gofalwyr ifanc yn gwneud amrywiaeth o dasgau gofalu a chynorthwyo. Mae eu cyfrifoldebau’n cynnwys: siopa, gwaith tŷ, casglu budd-daliadau a thalu biliau, helpu gyda moddion, helpu’r person i symud (codi, cynnal etc), coginio a glanhau, helpu gyda gofal personol, darllen ac egluro llythyrau, gwrando ar broblemau, cadw cwmni i’r person y maent yn gofalu amdano, ei h/atgoffa am apwyntiadau a’i hebrwng i apwyntiadau, gofalu am frodyr a chwiorydd.

Nod y sesiynau oedd cyflwyno cyfle cyffrous i archwilio bod yn Ofalwr Ifanc trwy gyfrwng barddoniaeth. Caiff y cerddi eu perfformio fel rhan o Ddathliadau Wythnos Genedlaethol y Gofalwyr ym mis Mehefin 2011..