Prosiectau

Llyfrau bach o Dresimwn

SuccessProudownerChat

 

 

 

 

 

Dros y Pasg, gwnaeth y bardd a’r darlunwraig Francesca Kay arwain dau weithdy celfyddydol a llenyddol gyda pobl oedrannus yn Nhresimwn, Bro Morgannwg. Mae’r grŵp yn cael ei drefnu a’i gefnogi gan yr elusen Age Connect, sydd yn brwydro yn erbyn y broblem o unigedd yn ardaloedd gwledig. Mae yna lawer o ‘cymunedau hirgul’ ym Mro Morgannwg, fel Tresimwn ac Ewenni, ble mae pobl yn byw ar eu pennau eu hunain mewn tai sengl. Hefyd, mae problemau trafnidiaeth yn golygu bod unigolion, yn enwedig pobl oedrannus, mewn perygl o gael eu dieithrio o’r gymuned ehangach.

Mewn partneriaeth gyda Age Connect a Llyfrgell Barry, darparodd SWLDI ffordd newydd, greadigol i bobl oedrannus yn y Fro gael dod at ei gilydd a chymdeithasu. Dangosodd Francesca Kay barddoniaeth a chrefftau newydd i’r grŵp, a chyflwynodd syniadau creadigol y byddai pawb yn gallu cymryd adre gydant. Yn ystod dau ddiwrnod, creodd pedwar ar hugain pobl oedrannus a gwirfoddolwyr llyfrau bach eu hunain allan o gerdyn, edau a phapur. Roedd rhai o’r llyfrau yn mementos yn seiliedig ar thema neu deimlad personol; dewisodd un fenyw ysgrifennu am gwasgu blodau. Cafodd rhai o’r llyfrau eraill eu hysbrydoli gan y gwanwyn, ac fe ddefnyddiodd Francesca y gerdd gan William Wordsworth, ‘The Daffodils’, fel dechreubwynt i greu argraff dyfnach, mwy personol. Addurnon nhw’r llyfrau gyda hen ddarluniau botanegol, papur a wnaethpwyd â llaw, gwaith crosio, sticeri, enwau personol, a darnau o farddoniaeth.

CuttingIusedtopressflowersWorking3

Roedd y gymysgedd arloesol o grefft ac ysgrifennu yn gwneud llenyddiaeth yn hygyrch i bawb.

 For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils.