Partneriaid

  Llenyddiaeth Cymru

  Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru.

  Ymysg nifer o brosiectau a gweithgareddau Llenyddiaeth Cymru y mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Bardd Plant Cymru, cynllun nawdd Awduron ar Daith, Gŵyl Lenyddol Dinefwr, cyrsiau ysgrifennu yn Nhŷ Newydd, rhaglen flynyddol Twristiaeth Lenyddol, Tŷ Cyfieithu Cymru, Bardd Cenedlaethol Cymru a Sgwadiau ‘Sgwennu’r Ifainc. Mae ganddynt hefyd weithwyr maes yn gweithio i ddatblygu gweithgarwch llenyddol yng nghymoedd de Cymru ac yng Ngogledd Cymru. Ymysg y gwasanaethau a gynigir gan Llenyddiaeth Cymru i awduron y mae mentora, ysgoloriaethau awduron, gwybodaeth a chyngor ac asesiadau annibynnol o lawysgrifau.

  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar 029 2047 2266 neu e-bostiwch post@llenyddiaethcymru.org

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

  Mae tîm Datblygu Celfyddydau Caerffili yn rhan o Wasanaeth Celfyddydol ehangach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Bob blwyddyn, mae Datblygu Celfyddydau yn rhedeg amryw o brosiectau celfyddydol gwahanol ar gyfer pob grŵp oedran ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae datblygu prosiectau llenyddol yn rhan o’r gwaith hwn.

  Mae eu gwaith llenyddol cyfredol yn cynnwys Sgwadiau ‘Sgwennu’r Ifainc. Mae’r Sgwadiau’n gweithredu trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg, ac maent ar gyfer plant sy’n dangos talent eithriadol mewn ysgrifennu creadigol. Cynigir i’r plant hyn weithdy arbenigol gydag awdur proffesiynol o leiaf unwaith y tymor, fel arfer ar fore ddydd Sadwrn. Maent yn cael eu recriwtio o flynyddoedd 5 a 6 ac fe ddarperir y gweithdai wedyn trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol. Fel hyn, mae gan aelodau’r Sgwadiau fynediad at diwtoriaid proffesiynol, sy’n ysgrifennu mewn ystod eang o arddulliau, sy’n eu hannog nhw a’u helpu i feithrin eu talent.

  Prosiect arall a oruchwylir gan Datblygu Celfyddydau yw Inside Out Cymru – sy’n arbenigo mewn gweithio gydag oedolion yng Nghaerffili sydd wedi profi gofid meddyliol. Mae Inside Out Cymru’n cynnig blas ar ysgrifennu creadigol yn Ysbyty Ystrad Fawr yn ogystal â chyflwyno gweithdai ysgrifennu creadigol yn y gymuned.

  Datblygir prosiectau unigol arbennig mewn ymateb i anghenion eu cymunedau.

  Am ragor o wybodaeth cysyllter ag artsdevelopment@caerphilly.gov.uk neu ewch i wefan Inside Out Cymru: www.inside-out-cymru.org am fanylion cyswllt ac amserlenni sesiynau..

  Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

  Caiff gweithgarwch llenyddol yn Nedd Port Talbot ei gefnogi gan lyfrgelloedd Nedd Port Talbot a Datblygu Celfyddydau.

  Mae gan lyfrgelloedd Nedd Port Talbot raglen ddigwyddiadau bywiog ac maent wedi croesawu amrywiaeth o awduron yn cynnwys Catrin Collier, Phil Rickman, Jasper Fforde, Martin Bell a Carole Matthews. Mae’r digwyddiadau hyn yn darparu cyfle i gynulleidfaoedd gwrdd â’u hoff awduron a dysgu mwy am yrfaoedd a bywydau’r gwestai arbennig.

  Mae gan lyfrgelloedd Nedd Port Talbot raglen fywiog iawn o ddigwyddiadau i ysgolion, ac maent wedi cynnal digwyddiadau hyfforddi athrawon mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru yn ogystal ag yn annibynnol. Mae ysgolion wedi mwynhau amrywiaeth o ymweliadau gan awduron yn cynnwys gweithdai gan Luke Wright, Thomas Docherty, Phil Carradice, Mike Church, Michael Harvey, Phil Bowen a llawer mwy.

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael, cysyllter â Paul Doyle:
  p.a.doyle@neath-porttalbot.gov.uk.

  Mae Datblygu Celfyddydau Nedd Port Talbot yn credu bod y celfyddydau ar gyfer pawb, ac y gall newid bywydau. Y bobl eu hunain sydd wrth graidd pob prosiect, ac maent yn anelu at ddatblygu sgiliau a thalentau’r gymuned leol.

  Mae tîm Datblygu Celfyddydau Nedd Port Talbot wedi sicrhau nawdd o Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, fel rhan o Brosiect Reaching the Heights, prosiect ffilm gelfyddydol aml-gyfrwng.

  Mae Datblygu Cymuned a Phrosiectau wedi cefnogi’r prosiect ac wedi ymwneud a dros 30 o bobl ifainc yn Nedd Port Talbot. Mae gweithdai wedi cael eu cynnal yng Nghanolfannau Cymunedol Nhraethmelyn, Taibach a Bryn, lle mae pobl ifainc yn mynychu clybiau ieuenctid. Mae’r prosiect wedi gweithio mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru i ddarparu sesiynau Barddoniaeth Syrcas a phrofiadau barddoniaeth ar drenau Arriva..

  Cyngor Dinas Casnewydd

  Yn bennaf, cefnogir gweithgarwch llenyddol Casnewydd gan wasanaeth Dysgu Cymunedol a llyfrgelloedd Casnewydd.

  Ymysg prosiectau ysgrifennu creadigol cyfredol y mae:

  Let’s Celebrate’ – prosiect partneriaeth newydd a oedd yn gweithio ochr yn ochr â Barnardo’s a Dysgu Cymunedol a llyfrgelloedd Cyngor Dinas Casnewydd. Cyfarfu rhieni ifainc, plant a babanod yn wythnosol yng Nghanolfan SHARE i fod yn greadigol, i gael hwyl, i ddathlu’r Nadolig ac i ddysgu. Derbyniodd y teuluoedd sachau ar ddechrau’r prosiect a phob wythnos fe grëwyd straeon, cerddi, addurniadau, hwiangerddi, offerynnau a theganau. Roedd elfen gyfranogol y prosiect hwn yn canolbwyntio ar lenyddiaeth ac fe alluogodd hyn i’r rhieni eu hunain i ddatblygu sgiliau newydd ac fe’u hysbrydolwyd i ddefnyddio ffyrdd amgen o chwarae gyda’u plant. Cafodd y teuluoedd y cyfle i gael mynediad i gyfleusterau’r llyfrgelloedd ac i ddysgu am y gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer y teulu cyfan, yn ogystal â chymryd rhan yn yr amser stori.

  Mae’r prosiect hefyd yn datblygu cysylltiadau gyda Menter Iaith Casnewydd, Celfyddydau mewn Iechyd Gwent, y Riverfront a Phrifysgol Casnewydd i archwilio prosiectau posib newydd.

  .

  Bwrdeistref Sirol Torfaen

  Yn bennaf, cefnogir gweithgarwch llenyddol yn Nhorfaen gan yr Adran Ddatblygu Celfyddydau a Chymuned a gwasanaeth Llyfrgelloedd Torfaen.

  Mae’r prosiectau ysgrifennu creadigol yn cynnwys:

  Sgwadiau ‘Sgwennu Torfaen: mae dwy Sgwad yn cwrdd yn rheolaidd ar hyd y flwyddyn i fwynhau gweithdai ysgrifennu creadigol gydag awduron sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Yn y gorffennol, ymwelodd y gweithdai â’r Big Pit gyda Ric Hool, Tŷ Tredegar gyda Catherine Fisher a Big Event Cwmbran gyda Mike Church.

  Mae llyfrgelloedd Torfaen hefyd yn rhedeg nifer o grwpiau darllen sy’n cyfarfod yn rheolaidd. Mae’r rhain hefyd wedi mwynhau ymweliadau oddi wrth awduron lleol gan gynnwys Phil Carradice a Roy Noble.

  Bu Datblygu Celfyddydau Torfaen hefyd yn allweddol wrth feithrin cysylltiadau gyda chymdeithasau tai i gynnal prosiectau ysgrifennu creadigol gyda thenantiaid. Cyngor Ieuenctid Torfaen, Regeneration, Big Pit a Neuadd Weithwyr Blaenafon oedd yn gyfrifol am gynnal cynhadledd lwyddiannus Writing from Life..

  Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

  Yn bennaf, caiff gweithgarwch llenyddol ym Mro Morgannwg ei gefnogi gan Datblygu Celfyddydau Bro Morgannwg, Gwasanaeth y Llyfrgelloedd a Crest Nicholson, Datblygiad Penarth Heights.

  Nod Datblygu Celfyddydau yw darparu llwybr cyfartal ar gyfer ymuno a chymryd rhan mewn cyfleoedd celfyddydol, a gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol. Mae Datblygu Celfyddydau Bro Morgannwg yn gweithio mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf dan yr enw ArtsConnect.

  Ymysg y prosiectau ysgrifennu creadigol cyfredol y mae:

  Prosiect ysgrifennu creadigol Penarth Heights lle bu plant Bro Morgannwg yn mwynhau dau ddiwrnod o weithdai wedi eu hysbrydoli gan ddymchweliad y ‘Billy Banks’ a datblygiad newydd Penarth Heights. Bu disgyblion yn cydweithio â’r awdur Phil Carradice i gasglu banc geiriau o olygfeydd, synau, arogleuon a theimladau a’u hysbrydolwyd gan y daith. Yna defnyddiwyd y geiriau i greu cerddi.

  Bu disgyblion o Ysgol Gyfun y Bari i fechgyn yn mwynhau prosiect dros gyfnod o bedair wythnos yn creu straeon stribed mewn gweithdai gyda’r animeiddwyr Turnip Starfish yn llyfrgell Y Bari. Mae tîm Turnip Starfish yn creu brands creadigol a gwreiddiol ar gyfer teledu, ffonau symudol a’r we. Maent wedi ennill gwobrau am eu gweithdai, o greu graffiti i animeiddio, ac maent ag enw da am greu awyrgylch bywiog a brwdfrydig i bobl ifainc i greu gwaith mentrus llawn dychymyg.

  Mae’r prosiect hefyd yn datblygu perthynas â Pharc Gwledig Porthceri, Pentref Canoloesol Cosmeston ac Addysg y Fro i greu gweithdai ac ArtsConnectadnoddau ysgrifennu creadigol i ysgolion.

  Mae Datblygu Celfyddydau Bro Morgannwg yn cydweithio â Gwasanaethau Celfyddydau CBS Pen-y-bont ar Ogwr, CBS Rhondda Cynon Taf CBC a CBSMerthyr Tudful  fel ClymuCelf.

   .